Privacy- en cookiebeleid

Tracks is een samenwerking van Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), Verkeerswijzer Groningen en het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Op deze website is het privacybeleid van de provincie Drenthe van kracht.

Privacyverklaring

Deze verklaring gaat over de bescherming van uw privacy op het moment dat u contact met ons opneemt en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels. Lees meer over Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene.

Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website vindt u verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en u niet van dienst zijn.

Wat doen wij met uw gegevens?

De provincie Drenthe gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal uw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor het vervullen van onze wettelijke taken en in de uitoefening van ons openbaar gezag. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd, tenzij we die moeten bewaren (bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet). Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering; onze ambtenaren – en niet onze systemen – nemen beslissingen op basis van een zorgvuldige afweging van belangen.

Gegevens doorgeven aan anderen

Het komt voor dat de provincie het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een andere organisatie. Met deze organisatie sluit de provincie dan een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid even hoog is als bij de provincie zelf. Soms moeten wij informatie delen met andere overheidsorganisaties om onze taken te kunnen vervullen. Ook dan maken we onderling goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging. De provincie blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

De provincie is in een aantal gevallen ook wettelijk verplicht persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Bijvoorbeeld in verband met de openbare veiligheid of bij een melding van een strafbaar feit aan de politie.

Wij geven geen gegevens door aan organisaties buiten de Europese Unie.

Uw rechten

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Ga naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over dit onderwerp.

Het gaat kort samengevat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door de provincie Drenthe geen beslissingen over u genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
 • Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantcontactcentrum (KCC)

Op het moment dat u via (0592) 36 55 55, post@drenthe.nl of een ander algemeen kanaal contact met ons opneemt, komt u terecht bij ons klantcontactcentrum. Zij vormen de toegangspoort tot onze organisatie en zorgen dat uw verzoek op de juiste plek terecht komt. Het KCC registreert van ieder contact de contactgegevens die u opgeeft en (automatisch) uw telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden door het KCC verwerkt en maximaal een half jaar bewaard om uw verzoek door te geleiden en de afhandeling daarvan te borgen. Ook gebruiken wij de gegevens om u beter te kunnen helpen als u een volgende keer contact met ons opneemt. Als u bezwaar hebt tegen deze verwerking, kunt u dit tijdens het contact of op een later moment kenbaar maken.

Meer informatie en contact

Als u meer wilt weten over de manier waarop de provincie Drenthe omgaat met uw privacy, neem contact met ons via de kanalen op de contactpagina van de provincie Drenthe. Via die kanalen kunt u ook onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken of een verzoek doen in het kader van uw rechten als betrokkene.

Cookiebeleid

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt.

Cookies worden niet gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. De provincie Drenthe vindt het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. De provincie Drenthe wil namelijk graag uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hier leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Doeleinden van cookies

Het doel van het gebruik van cookies is het bijhouden van statistieken en om inhoud te kunnen delen via social media.

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert de provincie Drenthe continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. De provincie Drenthe gebruikt cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website.

De statistieken en overige rapportages worden op geaggregeerd niveau gemaakt en zijn daardoor niet te herleiden naar personen.

Sociale media

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt.

Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Provincie Drenthe heeft hier geen invloed op.

Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat de provincie Drenthe niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites of onderdelen helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat op de website youronlinechoices.com. De provincie Drenthe zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.